PPK dla małej firmy zatrudniającej 20-50 pracowników

Sprawdź, jak w 6 krokach wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe w swojej firmie.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system długoterminowego oszczędzania pracownika. Innymi słowy, to konto, na które wpłat dokonuje pracownik, pracodawca oraz budżet państwa. Po więcej informacji odsyłamy do poradnikowego artykułu.

PPK zasady do 50 pracowników

PPK z kim podpisać umowę o prowadzenie?

1. Wybór instytucji finansowej

Wspólnie z wyłonionymi przez pracowników spośród nich przedstawicielami należy wybrać instytucję finansową, która będzie prowadzić indywidualne rachunki PPK zatrudnionych osób.

Głównym kryterium przy wyborze instytucji finansowej powinien być najlepiej rozumiany interes pracowników. Przy wyborze powinny zostać wzięte pod uwagę warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność instytucji w zarządzaniu aktywami oraz posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi.

Kiedy PPK dla małych firm?

2. Umowa o zarządzanie PPK

Z wybraną instytucją finansową należy podpisać umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

W przypadku firm zatrudniających 20-50 pracowników termin na zawarcie umowy o zarządzanie upływa w dniu 27 października 2020.

Umowa o prowadzenie PPK

3. Umowa o prowadzenie PPK

Najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym wobec pracodawcy zaczyna mieć zastosowanie ustawa należy podpisać umowę o prowadzenie PPK.

W przypadku firm zatrudniających 20-50 pracowników termin ten upływa w dniu 10 listopada 2020. 

Umowę podpisuje się w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w dniu, od którego zaczyna mieć zastosowanie ustawa, chyba że pracownik złoży wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Lista tych osób stanowi załącznik do umowy.

W przypadku pracowników zatrudnionych w późniejszym okresie (po 1 lipca 2020) umowa w imieniu tej osoby o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta po upływie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, jeśli pracownik nie złoży wcześniej deklaracji o rezygnacji.

Udział w PPK jest dobrowolny. Osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 55 lat są zapisywane automatycznie. Jeśli osoby z tego przedziału nie chcą uczestniczyć, muszą złożyć deklarację o rezygnacji.

Osoby w przedziale wiekowym od 55 do 70 lat mogą przystąpić do PPK na swój wniosek. Uczestnictwo w PPK nie obejmuje osób które ukończyły 70 rok życia. 

Kiedy PPK wchodzi w życie?

4. Czas podpisania, a czas prowadzenia

Między podpisaniem umowy o zarządzanie PPK a podpisaniem umowy o prowadzenie PPK musi zostać zachowany odstęp czasu co najmniej 10 dni roboczych

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

5. Wpłaty na PPK

Wpłaty na PPK finansowane są po części przez pracodawcę oraz pracownika i stanowią procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Dzielą się też na podstawową oraz dodatkową.

Wpłata podstawowa

Wynosi odpowiednio: w części finansowanej przez pracodawcę 1,5% wynagrodzenia oraz w części finansowanej przez uczestnika – 2% wynagrodzenia.

W sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, na wniosek uczestnika wpłata podstawowa w części finansowanej przez niego może ulec obniżeniu, przy czym nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia.

Wpłata dodatkowa

Oprócz wpłaty podstawowej zarówno pracodawca jak i pracownik może zadeklarować wpłatę  dodatkową przy czym jej wysokość może wynosić maksymalnie 2,5% w przypadku pracodawcy oraz 2% w przypadku uczestnika.

Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę może być zróżnicowana np. ze względu na staż pracy, przy czym kryterium różnicowania wysokości wpłat nie może naruszać zasad równego traktowania. 

Wysokość oraz ewentualne kryteria dokonywania wpłat dodatkowych przez pracodawcę stanowią element umowy o zarządzanie PPK. 

W jaki sposób poinformować pracowników o PPK?

6. Obowiązek informacyjny

Pracownicy powinni zostać poinformowani o warunkach uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a także obowiązkach i uprawnieniach pracodawcy oraz osób zatrudnionych związanych z uczestnictwem w PPK.

Informacja powinna być obiektywna i pozbawiona oceny czy uczestnictwo w PPK jest opłacalne czy nie, aby uniknąć zarzutu nakłaniania do rezygnacji z uczestnictwa w PPK co zagrożone jest sankcją.

W szczególności pracownicy powinni zostać poinformowani o:

  • możliwości przystąpienia i rezygnacji w każdej chwili z uczestnictwa w PPK,
  • konieczności złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Dotyczy osób, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 lat, które chcą uczestniczyć w PPK,
  • możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej,
  • możliwości złożenia deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej,
  • konieczności złożenia przez osobę zatrudnioną, która już jest uczestnikiem PPK, oświadczenia o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK,
  • w przypadku pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zawartych w ich imieniu umowach o prowadzenie PPK – o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową,
  • zmiana instytucji finansowej – o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową,
  • w sytuacji osób, które zadeklarowały rezygnację z Pracowniczych Planów Kapitałowych po upływie 4 lat (do ostatniego dnia lutego) – informację o wznowieniu dokonywania wpłat od 1 kwietnia.

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajdziesz w ustawie.

Masz pytania?
Inne tylko księgują. My optymalizujemy koszty. Napisz do nas - porozmawiamy, jak możemy poprawić księgowość Twojej firmy.
Księgowa Lublin Ewa Rzeźniczuk

Ewa Rzeźniczuk

Spec. ds. pełnej księgowości

Na studiach zrozumiałam, że praca w laboratorium nie jest dla mnie. Chemię do księgowości poczułam na praktykach w biurze rachunkowym, które później stało się moim miejscem pracy. Dziś, mając za sobą kilkuletnie doświadczenie wiem, że żadna inna praca nie dawałaby mi takiej satysfakcji.

Przeczytaj również

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę

Jak obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce? Legalność pobytu, PESEL, forma prowadzenia działalności, rejestracja CEIDG. Sprawdź

Zmiana formy prowadzenia działalności z JDG na SKA

Chcesz przejść z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę komandytowo-akcyjną? Przeczytaj, jakie to koszty i przemyśl, czy warto.

Nowy Ład. Karta podatkowa od 2022 r.

Karta podatkowa od 2022 r. w Nowym Ładzie do likwidacji. Sprawdź, na jakich zasadach będziesz mógł kontynuować opodatkowanie.