Spis z natury – jak wykonać, jeśli prowadzisz Księgę Przychodów i Rozchodów?

Spis z natury powinien obejmować niektóre składniki majątku zgodnie z § 27 ust 1 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia Ksiąg Przychodów i Rozchodów.

Spis z natury u podatników prowadzących KPiR powinien być wykonywany na koniec roku podatkowego.

Co powinien obejmować spis z natury?

Zgodnie z § 27 ust 1 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR podatnicy prowadzący KPiR są zobowiązani do sporządzenia wpisania do księgi spisu z natury niektórych składników majątku, co do zasady na koniec każdego roku podatkowego. Określenie wartości spisu z natury na koniec roku pozwala na prawidłowe ustalenie podatku za dany rok podatkowy.

Podatnicy sporządzają spis:

 • towarów handlowych,
 • materiałów podstawowych i pomocniczych,
 • produkcji w toku,
 • półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

Spis z natury obejmuje również towary stanowiące własność podatnika, w tym znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika. Do spisu wlicza się także towary obce znajdujące się w zakładzie, które nie podlegają wycenie (wystarczy określenie ich ilości oraz właściciela).

Spis z natury na koniec roku nie obejmuje wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dane, które powinny znaleźć się na spisie z natury to:

 • imię i nazwisko właściciela, nazwa firmy,
 • data sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza,
 • szczegółowe określenie składników spisu,
 • jednostka miary, ilość stwierdzona w czasie spisu, cenę w PLN, wartość pozycji,
 • łączna wartość spisu oraz klauzula “spis zakończony na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela.

U przedsiębiorców prowadzących kantory spis obejmuje wartości dewizowe.

Przedsiębiorcy prowadzący księgarnie i antykwariaty w spisie mogą wpisać pod jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne.

Przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej spisem należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilości zwierząt wg gatunków z podziałem na grupy.

Spis z natury. Jak zrobić wycenę składników?

Wycena składników powinna być dokonana do 14 dni od dnia sporządzenia spisu.

Określając wartość należy zastosować:

 • materiały i towary – wg cen nabycia lub zakupu albo wg cen rynkowych, jeśli są niższe od cen zakupu lub nabycia,
 • półfabrykanty, wyroby gotowe, braki własnej produkcji – wg kosztów wytworzenia,
 • produkcja niezakończona przy działalność budowlanej i usługowej – wg kosztów wytworzenia, z tym, że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej,
 • odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową – wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającej ich przydatności do dalszego użytkowania,
 • niesprzedane wartości dewizowe – wg cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez NBP w dniu kończącym rok podatkowy,
 • produkcja zwierzęca – wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

W przypadku, gdy podatnik na koniec roku podatkowego nie posiada składników majątku podlegających spisowi, również ma obowiązek sporządzić odpowiedni dokument, z którego będzie wynikała wartość zerowa remanentu.

Wartość remanentu należy wpisać do KPiR jako ostatnia pozycja w księdze. Zasadne jest również umieszczenie remanentu “zerowego” w księdze. Wartość spisu z natury na koniec roku jest także wartością remanentu początkowego, którą należy umieścić w księdze pod pozycją nr 1.

Nie możesz zapanować nad KPiR?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązania, a w Księgach wreszcie zapanuje ład i porządek.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Polski Ład. Planowane zmiany

Polski Ład. Wsparcie dla obywateli, przedsiębiorców, ulgi podatkowe, jak i korzystny wpływ na wynagrodzenia i emerytury. Co się zmieni?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo?

Wirtualne kasy fiskalne. Dla kogo oprogramowanie rejestrujące? Sprawdź 26 rodzajów usług, które dopuszcza Rozporządzenie MF.

SLIM VAT 2 – środki na rachunku VAT

Od 1 października wejdą w życie kolejne zmiany w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2. Jedne ze zmian obejmą przepisy dotyczące środków gromadzonych na rachunkach VAT.