Mały ZUS sposobem na niższe składki

Składki na ubezpieczenie w ZUS to zazwyczaj dość znacząca pozycja w kosztach firmy, a przedsiębiorca musi je odprowadzać nawet mimo braku osiągnięcia jakiegokolwiek przychodu.

Dlatego właściciele już istniejących firm, jak i osoby, które dopiero myślą o własnej przygodzie z biznesem od lat wypatrują zmian, które mogłyby ich odciążyć w płaceniu wysokich składek. Światełkiem w tunelu może okazać się tzw. mały ZUS.

Na czym polega mały ZUS?

Mały ZUS to preferencja, która pozwala osobie prowadzącej działalność gospodarczą na małą skalę opłacać obniżone, proporcjonalnie do przychodu osiągniętego w poprzednim roku, składki na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca ma jednak prawo stosować obniżoną podstawę wymiaru składek maksymalnie przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy płacić w pełnej wysokości.

Jakie warunki należy spełnić?

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich, a dotyczy konkretnego grona przedsiębiorców. Chcąc skorzystać z małego ZUS osoba prowadząca własną działalność musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • prowadzić działalność na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • prowadzić działalność przez co najmniej 60 dni,
  • osiągać przychody z tytułu działalności gospodarczej, które nie będą wyższe od trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to kwota: 63 tys. zł).

Ważne! 

Wskazany limit przychodu dotyczy osób, które prowadziły działalność przez cały rok. Gdy działalność była prowadzona przez część poprzedniego roku, limit oblicza się proporcjonalnie do liczby dni jej prowadzenia (63 tys. zł : 365 × liczba dni, przez które prowadzono działalność – nie mniej niż 60).

Oprócz trzech podstawowych warunków należy również pamiętać, że przedsiębiorca nie może skorzystać z małego ZUS, jeżeli w poprzednim roku:

  • rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia z VAT,
  • podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej), 

lub

  • spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek,
  • w ramach działalności wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak ustalić podstawę?

Dla każdego przedsiębiorcy wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek społecznych ustalana jest indywidualnie i można to zrobić już w trzech krokach.

Krok pierwszy: to ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu z działalności w poprzednim roku kalendarzowym zgodnie ze wzorem:

Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności w poprzednim roku kalendarzowym ÷ Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności × 30.

Krok drugi: średni miesięczny przychód mnożony jest przez ogłoszony do tego celu współczynnik (0,5083 w 2019 r.).

Krok trzeci: należy porównać otrzymane wyniki do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru nie może być jednak niższa niż 30% najniższego wynagrodzenia (podstawa preferencyjna) ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (standardowa podstawa wymiaru składek).

Na koniec bardzo istotna kwestia

Wszystkie ulgi dotyczące składek są dobrowolne.  Ta zasada dotyczy oczywiście również małego ZUS-u. Należy jednak pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na opłacanie niższych składek wpłynie to na wysokość przysługujących świadczeń, czyli ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego.

W trakcie roku kalendarzowego przedsiębiorca może zrezygnować z tej ulgi poprzez wyrejestrowanie na ZWUA z kodu 0590 i zgłoszenie z kodem 0510. Ponowne opłacanie małego ZUS będzie jednak możliwe dopiero od następnego roku kalendarzowego.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy w przejściu na mały ZUS? A może chcesz założyć działalność i zastanawiasz się nad najlepszą formą opodatkowania? Spotkaj się ze swoją NOVOczesną księgową, która rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości i wskaże właściwe rozwiązania.

Przeczytaj również

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę

Jak obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce? Legalność pobytu, PESEL, forma prowadzenia działalności, rejestracja CEIDG. Sprawdź

Zmiana formy prowadzenia działalności z JDG na SKA

Chcesz przejść z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę komandytowo-akcyjną? Przeczytaj, jakie to koszty i przemyśl, czy warto.

Nowy Ład. Karta podatkowa od 2022 r.

Karta podatkowa od 2022 r. w Nowym Ładzie do likwidacji. Sprawdź, na jakich zasadach będziesz mógł kontynuować opodatkowanie.