Zaliczka na podatek a sposoby płatności

Jako przedsiębiorca możesz wybrać, kiedy zapłacisz zaliczkę na podatek w trakcie roku.

Zaliczka na podatek może być opłacana miesięcznie, kwartalnie lub w formie podatku uproszczonego. Kto i z jakiej formy płatności może skorzystać?

Sposób wpłaty podatku w ciągu roku

Przedsiębiorca ma prawo do wyboru sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. W zależności od sposobu rozliczeń (ryczałtem, karta podatkowa itd.) podatnicy mają do wyboru kilka możliwości.

Zaliczka na podatek. Wpłaty miesięczne

Przedsiębiorcy osiągający przychody opodatkowane wg skali podatkowej, podatku liniowego i podatku zryczałtowanego opłacają zaliczki na podatek oraz ryczałt miesięcznie. Terminem wpłaty jest 20-ty dzień następujący po miesiącu, za który podatek jest należny, przy czym ryczałt za grudzień wpłacany jest przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego za dany rok.

Przy skali podatkowej oraz podatku liniowym zaliczki oblicza się narastająco, jako różnica między podatkiem należnym od początku roku a sumą wpłaconych zaliczek za poprzednie okresy.

W ryczałcie podatek oblicza się za każdy miesiąc odrębnie.

Uchybienie terminom wpłaty naraża przedsiębiorcę na sankcje, np. naliczenie odsetek za zwłokę.

Podatek wpłacany jest do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Wpłaty kwartalne

Podatnicy opłacający podatek wg skali podatkowej oraz podatku liniowego mogą wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek w roku rozpoczęcia działalności (jeśli w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia przedsiębiorca nie prowadził działalności samodzielnie albo jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub takiej działalności nie prowadził małżonek podatnika) oraz w kolejnych latach, pod warunkiem, że mają status małego podatnika. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, który w roku poprzednim osiągnął przychód wraz z należnym podatkiem VAT nie przekroczył 2.000.000 zł (w 2019 kwota 8.747.000 zł).

Terminem wpłaty jest 20-ty dzień następujący po kwartale, za który podatek jest należny, przy czym ryczałt za IV kwartał wpłacany jest przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego za dany rok.

Ryczałtowcy mają prawo do skorzystania z kwartalnego rozliczenia, pod warunkiem, jeśli nie przekroczą przychodu za poprzedni rok w wysokości 25.000 euro (w 2019 roku 109.335 zł).

Podatek uproszczony

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie skali podatkowej i podatku liniowego mogą wpłacać zaliczki na podatek w formie tzw. podatku uproszczonego. Są one obliczane na podstawie zeznania złożonego w latach poprzednich. Zaliczki uproszczone wpłacane są w stałej wysokości. Podatek uproszczony mogą wpłacać podatnicy, którzy prowadzenie działalności rozpoczęli co najmniej 2 lata wcześniej. Po wyborze tej formy wpłacania zaliczek przedsiębiorcy zobowiązani są do stosowania jej przez cały rok.

Zaliczkę na zasadach uproszczonych stanowi 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatku liniowego (w zależności od wybranej formy opodatkowania) od dochodu z działalności gospodarczej, wskazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata, jeżeli w zeznaniu złożonym w poprzednim roku nie wykazano dochodu albo wykazano dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust 1b pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obliczoną kwotę pomniejsza się o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej (7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej).

Podatnicy, którzy spełniają warunki w 2020 roku obliczają podatek uproszczony na podstawie zeznania złożonego w 2019 roku za rok 2018 lub w 2018 za 2017, jeżeli w zeznaniu złożonym w poprzednim roku nie wykazano dochodu albo wykazano dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust 1b pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust 1 wspomnianej Ustawy. 

Podatnicy wpłacają zaliczki uproszczone co miesiąc, do 20-go dnia następującego po miesiącu, za który zaliczka jest należna.

Zastanawiasz się, jaką formę opodatkowania wybrać?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Zwolnienie z opłacania składek – ulga na start

[POBIERZ ⬇] Dla kogo? Co wypełnić? Jakie warunki?

Tarcza antykryzysowa. Zmiany w podatkach

M.in. VAT 0%, ulga za złe długi, nowe terminy PIT.

Zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa

[Pobierz wniosek ⬇] Zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8 z powodu zamkniętych szkół.