Zbliża się czas rozliczeń rocznych, a tym samym możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy.

Ulgę termomodernizacyjną 2020 regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26h).

W celu ułatwienia stosowania nowej ulgi Ministerstwo Finansów opracowało broszurę informacyjną, w której odpowiada na najczęściej zadawane przez podatników pytania. Żebyście nie musieli czytać całego wydawnictwa, poniżej podajemy najważniejsze informacje.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2020 r.?

Podatnikami, którzy są uprawnieni do stosowania nowej ulgi są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych zarówno na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym jak i podatnicy podatku zryczałtowanego.

Ulga termomodernizacyjna 2020. Jak zastosować?

Ulga polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Podatnik rozliczy ulgę w zeznaniu za rok, w którym poniósł wydatki zw. z termomodernizacją. Jeśli okaże się, że wartość ulgi przewyższa kwotę dochodu, niewykorzystaną kwotę podatnik ma prawo odliczyć w ciągu 6 lat licząc od końca roku, w którym wydatek został poniesiony.

Warunki, które należy spełnić:

 1. Podatnik chcący skorzystać z ulgi musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym dokonano termomodernizacji.
 2. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku, w którym dokonano pierwszego wydatku.
 3. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000,00 zł.
 4. Wydatki muszą zostać udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług.
 5. Prawo do odliczenia dotyczy inwestycji w budynkach istniejących (nie skorzystają z ulgi podatnicy, którzy dokonali termomodernizacji w budynku będącym w budowie).
 6. Ulgę można zastosować jedynie do termomodernizacji w budynkach mieszkalnych, jednak dopuszcza się zastosowanie ulgi do budynków mieszkalno- użytkowych, jednak powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynku.
 7. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym, z ulgi skorzystają podatnicy, którzy zamontowali instalację na budynku gospodarczym, ale sama instalacja jest wykorzystywana w budynku mieszkalnym.
 8. Dla przedsięwzięć rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość skorzystania z ulgi, pod warunkiem, że zakończenie inwestygacji nastąpiło po tej dacie.

Czy istnieje konieczność dokonywania audytu energetycznego?

Do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest wymagane przeprowadzenie audytu energetycznego.

Ulga termomodernizacyjna 2020 a „czyste powietrze”

Poza przedmiotową ulgą inwestorzy dokonujący termomodernizacji mogą skorzystać z programu Czyste powietrze, dzięki czemu mają prawo do uzyskania dofinansowania na poczynioną inwestycję.

Co ważne, otrzymanie dotacji nie koliduje z możliwością skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ustawodawca nie ograniczył podatnikowi możliwości otrzymania dotacji, a jedynie określił zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej przy jednoczesnym otrzymaniu dotacji. Mianowice, inwestor, który skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym, a następnie uzyskał dofinansowanie ma obowiązek doliczyć kwotę otrzymanego dofinansowania do zeznanie rocznego składanego za rok, w którym otrzymał dotację doliczając kwotę dotacji do podstawy opodatkowania.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uznamy:

 1. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.
 2. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.
 3. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.
 4. Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jakie materiały budowlane można rozliczyć w ramach ulgi?

 1. Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem.
 2. Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury.
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.
 4. Kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.
 5. Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej.
 6. Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).
 7. Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
 8. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej.
 9. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 10. Materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego.
 11. Pompa ciepła wraz z osprzętem.
 12. Kolektor słoneczny wraz z osprzętem.
 13. Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem.
 14. Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.
 15. Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Ulga termomodernizacyjna 2020. Zakup jakich usług można odliczyć w ramach ulgi?

 1. Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 2. Wykonanie analizy termograficznej budynku.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi.
 4. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
 5. Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów.
 6. Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych.
 7. Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 8. Montaż kotła gazowego kondensacyjnego.
 9. Montaż kotła olejowego kondensacyjnego.
 10. Montaż pompy ciepła.
 11. Montaż kolektora słonecznego.
 12. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego.
 13. Montaż instalacji fotowoltaicznej.
 14. Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin.
 15. Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji.
 16. Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Ewelina Policha

Ewelina Policha

Właścicielka, spec. ds. pełnej księgowości

Od 10 lat rozliczam jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki prawa handlowego. Posiadam wysokie kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uważam, że mam szczęście, że wykonuję zawód, który kocham.

Przeczytaj również

Zwolnienie z opłacania składek – ulga na start

[POBIERZ ⬇] Dla kogo? Co wypełnić? Jakie warunki?

Tarcza antykryzysowa. Zmiany w podatkach

M.in. VAT 0%, ulga za złe długi, nowe terminy PIT.

Zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa

[Pobierz wniosek ⬇] Zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8 z powodu zamkniętych szkół.