Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć od podatku?

Jedną z ulg, jaką możemy odliczyć w zeznaniu rocznym za 2019 rok, czyli składanym do 30 kwietnia 2020 r.,  jest ulga rehabilitacyjna.

Ulga rehabilitacyjna jest przewidziana dla osób niepełnosprawnych oraz dla tych, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Aby skorzystać z ulgi należy wziąć pod uwagi wydatki oraz przygotować odpowiednie dokumenty.

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który:

1. Ma status osoby niepełnosprawnej – czyli posiada:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności – znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, bądź
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16. roku życia, lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

2. Ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe) – jeżeli w roku podatkowym (w roku 2019) dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 13 200.

Ulga rehabilitacyjna. Wydatki uprawniające do skorzystania

PAMIĘTAJ! Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy o PIT możemy wyróżnić dwa rodzaje wydatków uprawniających do odliczeń:

 • wydatki w całości odliczane od dochodu (ile wydałeś – tyle odliczysz),
 • wydatki limitowane (ulga przysługuje do określonej kwoty, nawet jeśli poniosłeś wyższe wydatki, to nie możesz ich odliczyć).

Do wydatków nielimitowanych zaliczyć należy koszty poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • zakup leków, w odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Odliczeniu nie podlegają wydatki (chociażby wymienione w katalogu), które w całości zostały sfinansowane ze środków: zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej?

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to być np.

 • faktura,
 • rachunek,
 • dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

UWAGA: Sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę. Urzędy nie akceptują również paragonu połączonego z oświadczeniem podatnika o poniesieniu wskazanych na paragonie wydatków.

Nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymaniem psa asystującego,
 • używaniem samochodu osobowego.

Fiskus może jednak zażądać od podatnika, by ten wskazał na przykład:

 • z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem funkcji przewodnika,
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • dowód rejestracyjny pojazdu.

Ulga rehabilitacyjna. Gdzie odliczyć?

Ulga rehabilitacyjna odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej,
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT- 28, do którego (których) dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie i odwiedź NOVOczesną księgową w Lublinie. Wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie rachunkowości.
Księgowa Lublin Joanna Kot

Joanna Kot

Spec. ds. kadr i płac

Dla wielu osób zawód księgowej może wydawać się nudny i monotonny, ale ja od zawsze chciałam rozwijać się właśnie w tym kierunku. Wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, niemniej jednak kluczem do sukcesu w tym zawodzie są również umiejętności praktyczne.

Przeczytaj również

Zwolnienie z opłacania składek – ulga na start

[POBIERZ ⬇] Dla kogo? Co wypełnić? Jakie warunki?

Tarcza antykryzysowa. Zmiany w podatkach

M.in. VAT 0%, ulga za złe długi, nowe terminy PIT.

Zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa

[Pobierz wniosek ⬇] Zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8 z powodu zamkniętych szkół.